Download Veeam ONE 10.0.2.1094.20200716 free download

Download Veeam ONE 10 full free

Veeam ONE

Veeam ONE là một giải pháp toàn diện được phát triển bởi Veeam Software để quản lý môi trường bảo vệ dữ liệu và ảo. Veeam ONE cho phép theo dõi thời gian thực, tài liệu kinh doanh và báo cáo quản lý cho Sao lưu & Sao lưu Veeam, VMware vSphere và Microsoft Hyper-V.

Veeam ONE được thiết kế để giúp các quản trị viên CNTT yên tâm quản lý mọi khía cạnh của môi trường ảo hiện đại. Mọi khả năng của Veeam ONE đều gặp một thách thức kinh doanh cụ thể – từ việc theo dõi trạng thái của VM và hiệu suất của chúng, tạo ra các báo cáo cho mục đích lập kế hoạch và nâng cấp năng lực, để cung cấp cho ban quản lý các quan điểm chi tiết và minh bạch về cơ sở hạ tầng ảo từ góc độ định hướng kinh doanh.

Veeam ONE incorporates the following software components:

  • Veeam ONE Monitor is the primary tool used for monitoring the virtual environment and Veeam Backup & Replication infrastructure. In the Veeam ONE Monitor console, you can manage, view and interact with alarms and monitoring data, analyze performance of virtual and backup infrastructure components, track the efficiency of data protection operations, troubleshoot issues, generate reports and administer monitoring settings.
  • Veeam ONE Reporter provides a set of dashboards and reports that allow you to verify configuration issues, optimize resource allocation and utilization, track implemented changes, plan capacity growth and track whether mission-critical VMs are properly protected in the virtualized datacenter.

Veeam ONE Monitor and Veeam ONE Reporter are installed with one setup and provide a single cohesive solution.

Download Veeam ONE 10 full free

tải phần mềm Veeam ONE 10 miễn phí, download Veeam ONE 10 full free, license Veeam ONE 10 free, key active Veeam ONE 9 free, sử dụng Veeam ONE 10, cài đặt Veeam ONE 9, Veeam ONE 10

Download Veeam ONE 10.0.2

Download

pass unrar: 2020

install Veeam ONE 10

xem file readme đính kèm

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information