Total Commander 10.00 free download

Total Commander 10.00

Total Commander

Total Commander là phần mềm quản lý file. Chương trình có hai cửa sổ mở song song, tương tự như Norton Commander, hay Midnight Commander. Điều đó tiện lợi cho việc sao chép, di chuyển file giữa các thư mục khác nhau.

Download Total Commander 10.00

Download Total Commander 10.00

passWord: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install Total Commander

see the readme file

Xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm

copy files trong thưc mục crak vào thư mục cài đặt