Hướng dẫn tạo bản ghi DKIM (DKIM record)

Hướng dẫn tạo bản ghi DKIM (DKIM record)

DKIM record là gì?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một phương pháp xác thực email bằng chữ ký số của tên miền gửi thư, trong đó khóa công khai thường được công bố trên DNS dưới dạng một TXT record. 

Tại sao lại sử dụng DKIM?

Việc một email không có thông tin DKIM sẽ dễ bị đánh giá SPAM, vì vậy chúng ta nên tạo bản ghi DKIM cho mail server của mình nhằm tăng độ tin cậy giảm thiểu việc email bị liệt vào SPAM. 

Cách tạo bản ghi DKIM

Việc tạo bản ghi DKIM hơi lằng nhằng hơn việc tạo bản ghi SPF, để tạo DKIM các bạn phải tạo thông tin public Keyprivate key cho tên miền của mình, vì vậy mỗi tên miền sẽ có một Key khác nhau.

Để tạo thông tin cho DKIM các bạn truy cập vào website: https://port25.com/dkim-wizard/

Nhập thông tin theo yêu cầu và nhấn vào CREATE KEYS

Hướng dẫn tạo bản ghi DKIM (DKIM record)

lưu ý: lưu lại tên chỗ domianKey Selector để cấu hình DKIM trên server

Chúng ta sẽ được thông tin public key và private key

  • public key: dùng để tạo DKIM record
  • Private key: dùng để cấu hình trên máy chủ mail server ( lưu ý: ko để lộ thông tin này

Chúng ta cuộn chuột xuống phần hướng dẫn tạo DKIM

Step 1: Configure Your DNS Server With The Public Key.

Đây là toàn bộ thông tin để tạo DKIM record 

Các bạn vào phần cấu hình DNS của tên miền, tạo một record như sau:

  • Type: TXT
  • Name: dkimkey._domainkey
  • Value: lấy toàn bộ nội dung trong dấu ” ” ( k=rsa\; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BA….)

Ví dụ như hình dưới đây

Tiếp theo  tới bước 2

Step 2: Save The Private Key To Your PowerMTA™ Server

Mở notepad, copy toàn bộ nội dung Private Key

Từ:  —–BEGIN RSA PRIVATE KEY—– 

Đến hết: —–END RSA PRIVATE KEY—–

Lưu lại với tên: privateDKIM.key ( có thể đặt tên tuỳ ý) File này sẽ sử dụng để cấu hình DKIM trên server.

Để kiểm tra việc tạo DKIM đã thành công chưa các bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn tạo bản ghi SPF và DKIM trên DNS cho mail server

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo bản ghi DKIM trên DNS.

Chúc các bạn thành công.