SolidCAM 2017 SP3 / SolidCAM 2017 SP2 HF3 for solidworks

Download SolidCAM / SolidCAM 2017 for solidworks

SolidCAM 2017

SolidCAM như là một cầu kết nối giữa thiết kế và chế tạo với những tính năng mạnh mẽ dễ sử dụng. Ưu điểm dễ dàng kết họ các tính năng mạnh mẽ của CAM (hỗ trợ gia công bằng máy tính) với khả năng tùy biến xử lý dữ liệu, tạo ra các chương trình nguồn để thực hiện trên máy CNC.

SolidCAM 2017 for solidworks với khả năng tích hợp một cửa sổ của SolidCAM trong phần mềm thiết kế Solidworks, tất cả các hoạt động chuẩn bị cho máy CNC đều có thể được định nghĩa, tính toán và hiệu chỉnh mà không cần thoát khỏi môi trường của Solidworks. Tất cả các tham số hình học 2D và 3D được sử dụng cho quá trình gia công đều liên kết đầy đủ với mô hình thiết kế của Solidworks.

Download SolidCAM 2017 SP3 and SolidCAM 2017 SP2 HF3 for solidworks

Download SolidCAM 2017 SP3 standard alone

Download

Download SolidCAM 2017 SP2 HF3 for solidworks

Download

password: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install solidCAM 2017

xem file readme đính kèm

1. SolidCAM 2017 SP2hf3 64bit Setup

1.1. Download “SolidCAM_2017_S2hf3_English_x64.exe” and one or more archives with language localization needed from folder “Localizations”

1.2. Install SolidCAM 2017 SP2hf3 English 64bit. If asked for license type select “USB Hardware key”

1.3. Unpack all folder from your localization archive to <SolidCAM 2017 progdir> (by default C:\Program Files\SolidCAM2017\) and overwrite original ones

1.4. To unlock menu SolidCAM > New > Wire EDM in SolidCAM 2017 close SolidWorks, run “SC2017_Wire_EDM.reg” and confirm to add info into Window Registry

2. Multikey 18.1.0 64-bit Emulator Setup

If you already had Multikey 18.1.0 64-bit Emulator for SolidCAM installed skip Emulator setup, just update your SC2017 to SP1 and run it

To install Multikey Emulator you need Administrator rights!

2.1. Uninstall previouse USB-emulatot for SolidCAM 64-bit if exist

2.2. Copy folder “MultiKey_18.1_x64_31052017” to your computer

2.3. Run “SolidCAM.reg” and confirm to add info into Windows Registry

2.4. Run as Administrator MultiKey_18.1_x64\install.cmd and wait until new devises and drives for them will be found and installed

2.5. Reboot computer

Note: If setup is succesfull you have to see new devices:

Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. HASP key
Device Manager -> Universal Serial Bus controllers -> SafNet inc. USB key

Enjoy