Share key Active VMware – VMware serial keys

Share key Active VMware – VMware serial keys

VMware serial keys

Ở đây mình share key active các ứng dụng của VMware, key sẽ được mình update mới khi có tại đây.

Các bạn tự chịu trách nhiệm pháp lý khi sử dụng key, một số key có thể không hoạt động vì bị khóa.

VMware vCloud Director 9.x Keys

JV6X0-2FJ5K-098E9-A91Z0-83RLD
0Z45A-AR38H-499K9-R9AE2-3ZAL2
1F68H-8V2D0-H9DU9-R3352-9YHH4

VMware vCloud Director 10.x Keys

HA0DR-6JL50-4A0J0-KH2XH-03UK2
JA0J0-6CL9H-HA4M1-TA3X4-9AUH0
4C4D2-FYJ5J-MA440-G8AZP-9ZAQ4

VMware vCloud Director Key

2J2A2-JZKEH-Q8V7H-0T1U4-1DN00

VMware vCenter 7.0 Standard

104HH-D4343-07879-MV08K-2D2H2
410NA-DW28H-H74K1-ZK882-948L4
406DK-FWHEH-075K8-XAC06-0JH08

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus

JJ2WR-25L9P-H71A8-6J20P-C0K3F
HN2X0-0DH5M-M78Q1-780HH-CN214
JH09A-2YL84-M7EC8-FL0K2-3N2J2

vSphere Platinum

JV2TK-F8J5N-MA1N1-UKCZP-2PH52
NZ0WK-A2H1Q-0A0L1-RACGP-0GK38
4F4D2-070DK-4AD49-YJ154-CU868

NSX for vSphere – Enterprise (VMs):

5F692-DX341-H8019-LH3X6-9K060
5G6DA-6R3DN-48189-5CA5P-8PA08
1A2D2-FVK81-488Y0-TK9NP-1F0Q4
4Z05U-2RK82-H8D28-2C95K-93K2D

NSX cpu

VMware NSX Enterprise Key

UC3RA-D3XD4-H817Z-UEMNG-WC0WF

VMware vRealize Network Insight Key

HH4RM-FGL9J-08R61-0JA0P-2TUNL

VMware vSphere & Operations Perm Key

MV6NH-0FL0P-H8DH8-2KA5M-2CKMA

SRM enterprise key

0U45K-D9295-489Y9-XR3QM-AQ8M2
NF0DU-D4247-484A8-0305P-3VUL8

Log Insight vRealize

5Y2PJ-22L94-6ZA90-EK0E2-A3DK7

vRealize automation 7.1:

MC6RR-2W15L-M88K0 WV1N6-3GKJ6

VSAN standard:

5U65U-6TK9P-08489-CF0JA H33X2
5A6XK-41L12-089G0-33C5M-0L0KA
4C0NR-08K4Q-M8100-L905H-068MD

VSAN Enterprise:

NF4HH-F1K1Q-488R0-3L954-AF828

vCloudSuite Enterprise:

MU2X0- 8W153-M81C1-398QH-2VHLA

vSphere with OperatonManager Enterprise:

0C6HU-6W15K-H88F1-ZK2G6-CFKH6

vCenter Standard:

4A4EK-A5LD1-M8DV9-70370-0YAKD

NSX:

UC3RA-D3X4-WC3D4W4N3D4WD3X4EM

VRNI:

HH4RM-FGL9J-08R61-0JA0P-2TUNL

Horizon 7 Unlimited Concurrent User

NY01A-66386-M81W0-ER176-1KUP4