phần mềm Folder Protect 2.0.7 kèm key

phần mềm Folder Protect 2.0.7 miễn phí

phần mềm Folder Protect

Folder Protect là phần mềm bảo vệ thư mục tập tin trên windows tương tự như Folder Guard, với phần mềm các bạn có thể bảo vệ thưc mục trên máy tính của mình bằng mật khẩu, ẩn thư mục, giúp đảm bảo an toàn những dữ liệu riêng tư, chống bị virus mã hóa dữ liệu

Các bạn có thể tải về phần mềm mới nhất tại đây kèm key active miễn phí

Download Folder Protect 2.0.7 full free

tải phần mềm Folder Protect 2 miễn phím, download Folder Protect 2, Folder Protect 2 full free, key active Folder Protect 2, key Folder Protect 2, bảo vệ thư mục, bảo vệ folder, Folder Protect 2, Folder Protect

Download Folder Protect 2.0.7

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Folder Protect 2.0.7

1. Install Folder Lock and do not Run.

2. Add these lines to hosts file: (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) (important)
127.0.0.1 www.newsoftwares.net

guide edit hosts file

Note: If you don’t add the hosts file, you won’t be able to crack it again

3. Generate a serial using our keygen

4. Register the app

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information