Phần mềm MasterCAM x5 full free

Download MasterCAM x5 full free

masterCAM x5

Mastercam là 1 ứng dụng CAD/CAM sử dụng để thiết kế, lập tình gia công và đặc biệt là mô phỏng gia công chi tiết cơ khí trên máy CNC

MasterCam x5 có thể thiết kế 2D trực tiếp sau đó xây dựng model 3D và từ đó lập chương trình gia công hiệu quả, tối ưu. Về điểm mạnh của MasterCam được đánh giá về mảng lập trình gia công cả 2D và 3D, với chất lượng tốt và thời gian lập trình nhanh và gia công chi tiết nhanh.

MasterCAM x5 là phiên bản gọn nhẹ, phù hợp với các máy tính cấu hình không cao để chúng ta sử dụng, ngoài ra các bạn có thể tải phần mềm masterCAM 2019 mới nhất tại đây: Download masterCAM 2019

Download MasterCAM x5 full free

Download mastercam x5, download mastercam x5 crack, tải phần mềm mastercam x5 crack, mastercam x5 crack, download mastercam x5, key mastercam x5, mastercam x5 32bit, mastercam x5 64bit

Download mastercam x5 32_64bit

Download

pass unrar: 123

install masterCAM x5

ATTENTION!
If you already have USB-Emulator for MC X4 (HASP or NetHASP) installed you can skip steps 1) – 5) and need only to run “mastercam_X5_crk.exe”

1) Unpack a folders “USB-Emul_Win32” and “remove_old_emuls” to your computer

2) Run “remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat” to CLEAR a Windows Registry from “blacklisted” Emulators

3) Run “mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg” or “mcamX4_MU3-industrial-nethasp.reg” (dealer dump has got extended functionality!) if you want to install Mastercam X5 with NetHASP SIM type.
or
run “mcamX4_MU3-dealer_hasp.reg” if you want to install Mastercam X5 with HASP SIM type.

4) Run “install.bat” to install USB-Emulator

5) Install MC X5 as HASP or NetHASP SIM type.

6) Copy Mastercam.exe from [email protected] to <Mastercam X5 progdir> and replace original one

7) Enjoy

Bản cài đặt 64bit thực hiên tương tự

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information