Leica Infinity 3.3.0 Build 33288

Download Leica Infinity 3.3.0 Build 33288

Leica Infinity

Infinity is the user-friendly geospatial office software suite for the measurement professional. It is designed to manage, process, analyse and quality check all field survey measure data, including total stations, digital levels, GNSS data and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). So whether it’s measuring new survey projects or preparing data for construction layout jobs, Infinity supports your workflow.

Different data come together on a field project – BIM, CAD, GIS, and more. Infinity will combine, extract, generate and export these data types seamlessly. And using integrated data exchange services including Leica Exchange, Leica ConX and those by third party providers makes moving data that much more efficient.

Leica Infinity là bộ phần mềm văn phòng không gian địa lý thân thiện với người dùng chuyên nghiệp. Nó được thiết kế để quản lý, xử lý, phân tích và kiểm tra chất lượng tất cả dữ liệu đo đạc khảo sát thực địa, bao gồm tổng đài, mức kỹ thuật số, dữ liệu GNSS và Máy bay không người lái (UAV). Vì vậy, cho dù nó đo lường các dự án khảo sát mới hoặc chuẩn bị dữ liệu cho các công việc bố trí xây dựng, Infinity hỗ trợ quy trình làm việc của bạn.

Dữ liệu khác nhau kết hợp với nhau trong một dự án thực địa – BIM, CAD, GIS, v.v. Infinity sẽ kết hợp, trích xuất, tạo và xuất các loại dữ liệu này một cách liền mạch. Và việc sử dụng các dịch vụ trao đổi dữ liệu tích hợp bao gồm Leica Exchange, Leica ConX và các dịch vụ của các nhà cung cấp bên thứ ba giúp việc di chuyển dữ liệu hiệu quả hơn nhiều.

Features and characteristics of Leica Infinity

  • Enjoy and use the powerful and dynamic user interface
  • Create the necessary conditions for processing cloud points on existing maps
  • Dramatically increase your 3D data processing speed
  • Ability to integrate and combine different data together such as BIM, CAD, GIS and…
  • Prepare and provide very accurate and necessary reports on your work process
  • Ability to apply your desired settings to the type of project

Download Leica Infinity 3.3.0 Build 33288

Download Leica Infinity 3.3.0 Build 33288

contact:

Email: [email protected]

telegram: @ttpm2020

FaceBook: thuthuatphanmem.top

Download Leica Infinity 3.2.1

Download

password extract file: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

insall Leica Infinity 3.2.1

see the readme file

Download Leica Infinity 3.3.0 Build 33288 x64 full license