Download SolidPlant 3D 2018 R1.2.5 x64

Download SolidPlant 3D 2018

SolidPlant 3D

SolidPlant is a sophisticated plant design solution for SOLIDWORKS. SolidPlant 3D contains a very large set of manufacturer catalogs of pipe components, pumps, valves, gaskets, etc. driven by a Structured Query Language (SQL) Server database that allows specifications to be picked/created.

SolidPlant is a sophisticated plant design solution for SOLIDWORKS. SolidPlant 3D contains a very large set of manufacturer catalogs of pipe components, pumps, valves, gaskets, etc. driven by a Structured Query Language (SQL) Server database that allows specifications to be picked / created. Routing is then done on the basis of these specifications. In addition, SolidPlant also includes equipment model and structure templates to put a profile and area in which routing will take place. SolidPlant also has an automatic isometrics drawings generator.

Phần mềm SolidPlant kết hợp hoàn hảo với SOLIDWORKS cho thiết kế nhà xưởng, kết cấu. Với nền tảng SOLIDWORKS, các kỹ sư thiết kế nhà máy trên khắp thế giới sẽ thích tạo mô hình 3D của tất cả mọi thứ từ một con vít nhỏ đến một công trình lớn một cách chính xác.

SolidPlant 3D cho phép bạn hoàn thành thiết kế nhà máy của bạn và tạo ra tất cả các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như các bản vẽ bố trí chi tiết tổng thể và Isometrics, và dĩ nhiên cả bảng vật liệu trong một nền tảng duy nhất.

Features of SolidPlant

  • Comprehensive catalog list
  • Database-driven
  • Specification creator
  • Automated piping/ routing
  • Equipment/ structural design

SolidPlant is a developer in the field of piping and plant design solutions. We are dedicated to developing solutions that integrate with SOLIDWORKS. SolidPlant offers a complete 3D plant design software package that works seamlessly with SOLIDWORKS.

Download SolidPlant 3D 2018 R1.2.5

Download Solidplant 3D 2018 R1.2.5

contact:

Email: [email protected]

telegram: @ttpm2020

FaceBook: thuthuatphanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm