Download Schlumberger Petrel 2018.1 full license

Download Schlumberger Petrel 2018.1 full license

Schlumberger Petrel

Petrel (Schlumberger Petrel) là một bộ phần mềm dùng trong ngành công nghiệp dầu khí. Các chức năng của Petrel rất đa dạng, từ lập mô hình địa chất, minh giải tài liệu địa vật lý, liên kết giếng khoan, vẽ bản đồ cấu trúc, thiết kế giếng khoan, đánh giá rủi ro địa chất cho đến mô phỏng các vỉa chứa, tính toán trữ lượng, dự đoán khả năng khai thác v.v…

Là một phần mềm phức tạp với nhiều chức năng, nhưng Petrel được thiết kế với giao diện giống các sản phẩm quen thuộc của Microsoft, và nó có các tiến trình công việc (workflow) được thiết kế sẵn,

Download Schlumberger Petrel 2018.1 full license

download Schlumberger Petrel 2018.1, install Schlumberger Petrel 2018.1, key Schlumberger Petrel 2018.1, license Schlumberger Petrel 2018.1

Download Schlumberger Petrel 2018.1 full license

Download

pass unrar: thuthuat-phanmem.top

Install Schlumberger Petrel 2018

view the readme file

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information