Download Rhinoceros 6.29 + Vray Next 4 (windows \ macOS)

Download Rhinoceros 6 for windows / macos

Rhinoceros 6

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3.

Giống như nhiều ứng dụng mô hình hóa khác, Rhino cũng có tính năng viết tập lệnh ngôn ngữ lập trình dựa trên cơ sở ngôn ngữ Visual Basic và một bộ công cụ phát triển SDK cho phép đọc và viết file Rhino một cách trực tiếp.

Rhino trở nên phổ biến nhờ tính đa dạng của nó,các hàm đa nhiệm, giảm chi phí, và khả năng nhập xuất hơn 30 định dạng dữ liệu,nó cho phép rhino làm việc như một trình chuyển đổi giữa các phần mềm trong quá trình thiết kế

Download Rhinoceros 6.29 for windows / macos

phần mềm Rhinoceros 6.28, download Rhinoceros 6.28, hướng dẫn cài đặt Rhinoceros 6.28, Rhinoceros 6.28 mac, Rhino 6.28 macos, Rhino 6

Download Rhinoceros 6.29 + plugins

windows       macOS

Download Vray 3.60.03 for Rhinoceros

Download Vray Next 4 for Rhinoceros

Pass unrar: thuthuat-phanmem.top or 2020

install Rhino 6

view the readme file

Tùy phiên bản, xem file readme đính kèm

Phiên bản dành cho macos đã được actived

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information