Download Rhinoceros 5.14 SR14

Download Rhinoceros 5.14

Rhino 5

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3 khác

Download Rhinoceros 5.14

Download rhino 5.14

Download Rhino 5.14 SR14 full

Download

Download Vray 3.6 for Rhino

Download

Download Plugins for Rhinoceros

Download

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Rhinoceros 5

see the readme file

Xem hướng dẫn trong file readme.txt