Reallusion iClone 3DXchange 7.8.5111.1 Pipeline x64

Download Reallusion 3DXchange 7 Pipeline full free

3DXchange Pipeline

Với 3DXchange Pipeline, bạn có thể nhập và xuất tất cả các loại tài sản 3D, bao gồm các đối tượng tĩnh, đạo cụ hoạt hình, các ký tự được ghép bằng xương và các tệp chuyển động. Bạn cũng có thể tái sử dụng chúng với các tùy chọn đầu ra được điều chỉnh cho Unity, Unreal, Maya, Blender, Cinema 4D hoặc Daz Studio. Điều này làm cho iClone trở thành một công cụ thiết yếu cho cả thiết kế trò chơi và quy trình làm việc CG.

LƯU Ý: 3DXchange 7 chỉ tương thích với iClone 7, không có khả năng tương thích ngược

With 3DXchange Pipeline, you can import and export all types of 3D assets, including static objects, animated props, skin-bone rigged characters, and motion files. You can also repurpose them with output options tailored for Unity, Unreal, Maya, Blender, Cinema 4D or Daz Studio. This makes iClone a universally essential tool for both game design and CG workflow.

NOTE: 3DXchange 7 is only compatible with iClone 7, there is no backwards compatibility

Download Reallusion 3DXchange 7 Pipeline full free

Tải phần mềm miễn phí 3DXchange 7 Pipeline

Reallusion iClone 3DXchange 7.8.5111.1 Pipeline x64

Download

pasword unrar: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install 3DXchange 7

xem file readme đính kèm

– Install.

– Replace all files.

– Block via firewall. If not properly blocked, app will quit saying invalid serial.

Sử dụng Folder Firewall Blocker để chặn check license

Download Folder Firewall Blocker