Microsoft SQL Server 2012 to 2019

Phần mềm Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác

Hiện tại Microsoft đã ra mắt phiên bản SQL server 2019, các bạn có thể tải về SQL server 2019 và các bản cũ hơn tại đây

Download Microsoft SQL Server 2019
Download Microsoft SQL Server 2019

Download Microsoft SQL Server

Download Microsoft SQL Server 2012 – 2019

SQL Server Management Studio (SSMS)

password: 2020

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

install Microsoft SQL Server

The SSMS 18.x installation doesn’t upgrade or replace SSMS versions 17.x or earlier. SSMS 18.x installs side by side with previous versions, so both versions are available for use. However, if you have a preview version of SSMS 18.x installed, you must uninstall it before installing SSMS 18.9.1. You can see if you have the preview version by going to the Help > About window