Download Collier Research HyperSizer 7.3.24

Download Collier Research HyperSizer 7.3.24

HyperSizer 7

HyperSizer là phần mềm kỹ thuật hỗ trợ máy tính được sử dụng để phân tích ứng suất và tối ưu hóa kích thước của các cấu trúc kim loại và composite

Link Download Collier Research HyperSizer 7
Link Download Collier Research HyperSizer 7

Download HyperSizer 7

phần mềm HyperSizer 7

Download Collier Research HyperSizer 7.3.24

password: 2020

Download guide

Xem hướng dẫn tải

Link tốc độ cao, không cần chờ chỉ với 10k ( liên hệ với chúng tôi)

install HyperSizer 7

Xem file readme đính kèm

1. Install Hypersizer v7 Win32 or Win64

2. Overwrite original <HyperSizer program folder>

(by default E:\Program Files (x86)\HyperSizer ) for Win64 computers
or
(by default E:\Program Files\HyperSizer ) for Win32 computers

with [email protected] one

3. Run as Administrator <HyperSizer program folder>\FLEXnet\server_install.bat
and wait until new service “Hypersize Flexnet Server” will be installed

4. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Registry

5. REBOOT!

6. Run Hypersizer
Click Tools > Set/Modify License Environment Variable
Select “Specify a license Server”
Input for Server Mane: localhost
Input for Port: 11111
Click “OK”