Download CFTurbo 10.4.7.30 full free

Download CFTurbo 10 full free

CFTurbo

What is CFturbo? CFturbo là gì?

CFturbo is an interactivate and user-friendly turbomachinery design software. With CFturbo, you can create completely new geometries as well as modify existing designs. Reverse engineering is supported

CFturbo là một phần mềm thiết kế máy nén khí tương tác và thân thiện với người dùng. Với CFturbo, bạn có thể tạo hình học hoàn toàn mới cũng như sửa đổi các thiết kế hiện có. Kỹ thuật đảo ngược được hỗ trợ.

CFturbo guides the user step-by-step through the complete design process of a turbomachine. A first draft can be generated automatically, and in the subsequent design process the user has control over every detail

CFturbo hướng dẫn người dùng từng bước thông qua quy trình thiết kế hoàn chỉnh của một tuabin. Bản nháp đầu tiên có thể được tạo tự động và trong quá trình thiết kế tiếp theo, người dùng có quyền kiểm soát mọi chi tiết

Who uses CFturbo? – Đối tượng sử dụng CFturbo

The software is used by engineers who design turbomachinery or integrate it into more complex machines or systems. Users come from different areas like mechanical engineering, the automotive industry, chemical industry, aerospace engineering, and heating / ventilation / air conditioning and others.

Users have control over every detail of the design. CFturbo also supports less experienced users through a gradual approach to the design process and automatic first drafts. The software is user-friendly for both experienced users and newcomers.

Phần mềm được sử dụng bởi các kỹ sư thiết kế máy nghiền hoặc tích hợp nó vào các máy hoặc hệ thống phức tạp hơn. Người dùng đến từ các lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật cơ khí, công nghiệp ô tô, công nghiệp hóa chất, kỹ thuật hàng không vũ trụ, và sưởi ấm / thông gió / điều hòa không khí và những người khác.

Người dùng có quyền kiểm soát mọi chi tiết của thiết kế. CFturbo cũng hỗ trợ người dùng ít kinh nghiệm hơn thông qua cách tiếp cận dần dần đến quy trình thiết kế và bản nháp đầu tiên tự động. Phần mềm này thân thiện với người dùng cho cả người dùng có kinh nghiệm và người mới sử dụng.

Software modules

  • Turbine Design
  • Compressor design
  • Fan & Blower Design
  • Pump Design

Download CFTurbo 10

tải phần mềm CFTurbo 10 miễn phí, download CFTurbo 10, CFTurbo 10 full free, key activate CFTurbo 10, cài đặt CFTurbo 10, license CFTurbo 10 free, hướng dẫn sử dụng CFTurbo 10, CFTurbo 10, CFTurbo 10 32bit, CFTurbo 10 64bit

CFTurbo 10.4.7.30

Download 

password: thuthuat-phanmem.top

We need your donation to maintain the website server
If we help in your work or study , please spend some money for us to pay ours servers

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt CFTurbo 10

Chi tiết xem file readme đính kèm

1. Install CFTurbo 10.4.7 Win64

2. Copy files “iphlpapi.dll” and “CFTurbo10.lic” from Cr@ck  into CFTurbo 10.4.7 program directory
(by default: C:\Program Files\CFTurbo 10.4.7)

3. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info  into Windows Registry

4. REBOOT computer!

5. Enjoy!