Disable adblocker – tắt chương trình chặn quảng cáo

Hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

Chúng tôi cần chi phí để duy trì hoạt động, vì vậy sẽ có quảng cáo xuất hiện trên website.

nếu trình duyệt của các bạn sử dụng chương trình chặn quảng cáo như ABblocker thì sẽ có mà hình thông báo yêu cầu bạn tắt chương trình chặn quảng cáo. Để tắt chương trình chặn quảng cáo các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây

Watch video