Điều khoản sử dụng

recommendation
Do not use crack software in an enterprise environment, on devices containing sensitive data

Chào mừng bạn đến với thuthuat-phanmem.top

Bằng việc truy cập và sử dụng các nội dung mà chúng tôi cung cấp, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc phá hoại nội dung bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp

Việc bạn sử dụng nội dung của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với nội dung của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lnội dung nào được sử dụng trên website của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo nội dung của chúng tôi.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng nội dung của chúng tôi cung cấp, bạn đang đồng ý rằng chúng tôi có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Nội dung của bạn

Khi bình luận trong bài viết, các thông tin sẽ được lưu trữ bao gồm tên, email, địa chỉ IP,.. chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu các thông tin này bị mất mát.

Xem Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trên website, chức năng cụ thể của các Dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn

Trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp đường link. Khi bạn sử dụng nó đồng nghĩa là bạn tự chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan như rủi ro, pháp luật, v.v…

Việc sử dụng nội dung của chúng tôi cho doanh nghiệp

Chúng tôi không cung cấp các nôi dung doành cho doanh nghiệp, các nội dung này chúng tôi chỉ cung cấp cho cá nhân

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================