Download Corona Renderer 2.0 for 3Ds MAX 2013 – 2019

Download Corona Renderer 2.0 for 3Ds MAX 2013 – 2019

Corona Renderer 2.0

Corona Render là một ứng dụng kết xuất đồ họa (Un)biased  với hiệu xuất cao, là một  plugins cài đặt thêm trong 3ds Max và như một ứng dụng CLI độc lập. Ngoài ra còn có các plugin khác hiện đang phát triễn và thử nghiệm như: Cinema 4D và Maya Plugins

Mặc dù là một plugins mới ra mắt, nhưng Corona Renderer đã trở thành một Plugins hỗ trợ trong việc kết xuất hình ảnh với chất lượng render cao và là một đối thủ đáng gườm của Vray Render.

Download Corona Renderer 2.0 for 3Ds MAX 2013 – 2019

Corona Renderer 2.0, Corona Renderer 2.0 for 3ds max, Corona Renderer 2.0 [email protected], plugin Corona Renderer, Download Corona Renderer 2.0 [email protected]

Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2013, Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2014, Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2015, Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2016, Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2017, Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2018, Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2019, Material Library

Download Corona Renderer 2.0 for 3ds max 2013-2019

Download

password: 123 hoặc thuthuat-phanmem.top

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt Corona Renderer 2.0

1. install Corona 2.0

2. Copy Corona_Release.dll to the 3dsMax root dir ( C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019 )
and to the root dir of each other 3dsMax version with the Corona installed, if any and/or to the Corona Standalone dir ( C:\Program Files\Corona ), if needed

Copy CoronaImage.exe and CoronaImageCmd.exe to the C:\Program Files\Corona dir

3. Run as admin file: Write_token-3dsmax.bat (Recommended)

OR copy token-3dsmax.txt to the %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer (C:\Users\%UserName%\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir, that will be created after the first run or create it by yourself

Repeat this step for every User profile that needs Corona

Done