Phần mềm ANSYS Maxwell 16

Phần mềm ANSYS Maxwell 16

ANSYS Maxwell 16

ANSYS Maxwell là phần mềm mô phỏng trường điện từ hàng đầu cho các kỹ sư thiết kế và phân tích các thiết bị điện và điện 3-D và 2-D , bao gồm động cơ , cơ cấu truyền động , máy biến áp , cảm biến và cuộn dây .

Maxwell sử dụng phương pháp chính xác phần tử hữu hạn để giải quyết tĩnh, miền tần số , và các lĩnh vực điện và trường điện khác nhau .

Một lợi ích quan trọng của ANSYS Maxwell là quá trình tính toán tự động của nó, mà bạn chỉ cần xác định hình học, tính chất vật liệu và đầu ra mong muốn .

Download ANSYS Maxwell 16

ANSYS Maxwell 16, Download ANSYS Maxwell 16, tải phần mềm ANSYS Maxwell 16 [email protected], ANSYS Maxwell 16 [email protected], key active ANSYS Maxwell 16, ANSYS Maxwell 16 32bit, ANSYS Maxwell 16 64bit

Download ANSYS Maxwell 16

Download

password: 123

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

Hướng dẫn cài đặt ANSYS Maxwell 16

1. Install software
2. Delete any lic file in AnsysEM\admin and copy license.lic to AnsysEM\admin
3. turn off any AntiVirus software
4. copy “Patchx86.exe” to installation folder(the folder where the maxwell.exe resides) and run as administrator to active it

Phiên bản 64bit thực hiện tương tự