Adobe illustrator cc 2019 for windows / macos

Download Adobe illustrator cc 2019 for windows / macos

Adobe Illustrator cc 2019

Adobe Illustrator cc 2019 là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa.

Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh

Yêu cầu cấu hình 

Processor: Multicore Intel processor (with 32/64-bit support) or AMD Athlon 64 processor

Operating system: Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, Windows 10*
RAM: 2 GB of RAM (4 GB recommended) for 32 bit; 4 GB of RAM (16 GB recommended) for 64 bit

Hard disk: 2 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation; SSD recommended

Monitor resolution: 1024 x 768 display (1920 x 1080 recommended)

To use Touch workspace in Illustrator, you must have a touch-screen-enabled tablet/monitor running Windows 10 (Microsoft Surface Pro 3 recommended).

GPU: OpenGL 4.x Optional: To use GPU Performance: Your Windows should have a minimum of 1GB of VRAM (4 GB recommended), and your computer must support OpenGL version 4.0 or greater.

Download adobe illustrator CC 2019 full

Download Adobe illustrator cc 2019 for windows / macos

password: 2020

Download guide / Hướng dẫn tải phần mềm

install adobe illustrator 2019

Tool active adobe cc 2019 windows

Tool active adobe cc 2019 macOS