Hướng dẫn Active Windows Server 2019

Hướng dẫn Active Windows Server 2019

Windows server 2019 là phiên bản hệ điều hành dành cho máy chủ mới nhất hiện nay của microsoft. Với nhiều cải tiến về tính năng, an toàn bảo mật thông tin.

Các bạn có thể tải hệ điều hành windows server 2019 tại đây bao gồm phiên bản datacenter và standard

Trong bài hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt Windows server bằng cách sử dụng KMS client product key. Mặc dù giấy phép KMS chỉ có hiệu lực trong 180 ngày nhưng không có giới hạn về số lượng kích hoạt. Vì vậy, bạn có thể làm mới nó bất cứ khi nào bạn muốn. Trên thực tế, giấy phép sẽ được gia hạn tự động cứ sau 7 ngày theo mặc định

Kích hoạt bản quyền windows server 2019 miễn phí

Sau khi cài đặt xong windows server 2019 các bạn kết nối mạng và thực hiện active như sau

Cách 1: Chạy lệnh CMD 

Mở CMD với quyền admin

Chạy lần lượt các lệnh sau:

slmgr /ipk CLIENTKEY

slmgr /skms kms8.msguides.com

slmgr /ato

Danh sách client key tại đây

Cách 2 sử dụng file batch

Đây là file sử dụng batch shell để kết nối tới KMS server và active, cách này thì đơn giản hơn

@echo off
title Activate Windows Server (ALL versions) for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo  ============================================================================&echo Activating your Windows...&set i=1
cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D >nul
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=s9.now.im
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

Mở Notepad và copy nội dung trên với định dạng file .cmd.

Run file vừa tạo với quyền admin

Lưu ý: disable antivirus

Chờ báo active thành công là xong

Cách 3 sử dụng tool KMSPico để active

Hướng dẫn active windows bằng Tool KMSpico 10.2

Trên đây là 3 cách để các bạn có thể active windows server 2019

Lưu ý: 

Tất cả các phiên bản Windows Server trong trang chủ của Microsoft đều là phiên bản evaluation và không được KMS hỗ trợ. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng một phiên bản evaluation, chỉ cần chuyển đổi nó thành phiên bản retail

Hướng dẫn convert windows retail sang windows volume license

Chúc các bạn thành công.